Prava istina: Građani Hrvatske ne žele u Europsku uniju, a o političkim strankama, stanju u zemlji i institucijama državne vlasti misle sve najgore

 

Hrvatsko „zbogom“ Europskoj uniji i hrvatskim unionistima?

...........................................................................................................................................................................

Najnovije službeno istraživanje javnog mnijenja u Europskoj uniji koje je provela Europska komisija, EUROBAROMETER br. 74 za jesen 2010. godine, otkriva da samo 27% građana Hrvatske smatra kako bi članstvo naše zemlje u Europskoj uniji bilo dobro, u Vladu i Sabor povjerenja ima samo 9%, a hrvatskim političkim strankama vjeruje tek 5% Hrvata!

...........................................................................................................................................................................


Na svojim je mrežnim stranicama Europska komisija objavila najnovije rezultate ispitivanja javnog mnijenja koje redovito provodi dvaput godišnje. Ovo, 74. po redu, trinaesto je koje je obuhvatilo Hrvatsku. Odgovore je, razgovarajući sa sudionicima istraživanja izravno u njihovim domovima, od 12. do 28. studenoga prikupljala agencija Puls. Reprezentativan uzorak građana starijih od 15 godina, kojih je na ukupnome prostoru na kojemu se istraživanje provodilo u to vrijeme bilo ukupno 465.386.179, a u Hrvatskoj 3.749.400, obuhvatio je ukupno 30.780 ispitanika – 26.723 stanovnika 27 država članica EU, 1.000 Hrvata, 1000 Turaka, 1.056 stanovnika Makedonije, 501 Islanđanina i 500 pripadnika turske ciparske zajednice. I, kao što je i bilo za očekivati, u nacionalnom izvješću za Hrvatsku rezultati su – kako za europsku, tako i za udruženu hrvatsku političku oligarhiju – naprosto poražavajući. Ali, pođimo redom.

Eurobarometar 74 započinje podacima o zadovoljstvu životom, konstatira kako u Uniji zadovoljstvo životom stagnira, a u Hrvatskoj je zadovoljnih četiri postotna boda više nego godinu dana ranije. U EU su i dalje najzadovoljniji Danci (97%), a slijede Nizozemci i Švedi (96%), Luksemburžani, pa Finci (94%). Apsolutno su najzadovoljniji Islanđani (koji nisu u Europskoj uniji!), čak 99%. Manje je od polovice ispitanika zadovoljno u Bugarskoj (38%), Portugalu (45%), Rumunjskoj (46%) i Grčkoj (49%), a manje je zadovoljnih nego u Hrvatskoj još u Mađarskoj (50%), Litvi (56%), među ciparskim Turcima (57%), u Latviji (58%), Makedoniji (61%) i Turskoj (66%).Povjerenje u vladu u Hrvatskoj se strmoglavljuje i sada joj vjeruje manje od desetine ispitanika. Građani Hrvatske razočarali su se i u saborske zastupnike – Hrvatskome saboru naginje vjerovati mizernih 9%, a ne vjeruje mu čak 87%! Isti postotak nepovjerenja bilježi i Vlada. Koliko zla je bilo potrebno učiniti građankama i građanima Hrvatske da u toj mjeri izgube povjerenje u hrvatske„stupove vlasti“?  Podaci o strahovitom nepovjerenju građana Hrvatske u temeljne državne institucije toliko su zabrinjavajući da bi se dužnosnici tih „stupova vlasti“ doista morali vrlo ozbiljno zapitati bi li bilo umjesno da se do kraja života u javnosti više ne pojavljuju bez škarnicla navučenog preko glave.

Ni Europska unija, očekivano, ne stoji baš najsjajnije. Prema istraživanju, 53% građana Hrvatske naginje ne vjerovati joj. Ali ni sami građani Europske unije ne vjeruju toj državnoj zajednici: čak 45% građana ne vjeruje Uniji u kojoj živi! Taj se broj povećao u odnosu na proteklu godinu, pa je tako sada više građana Unije koji naginju ne vjerovati joj od onih koji joj i dalje vjeruju. Doista zanimljivo: tko bi pri zdravoj pameti htio ući u državnu zajednicu kojoj ni oni koji su već u njoj – ne vjeruju?!

Rezultati pokazuju opću razočaranost i nezadovoljstvo stanovništva Hrvatske. Građanke i građani Hrvatske zapravo malo kojoj instituciji daju svoje povjerenje. Osim upravo katastrofalnog nepovjerenja u Vladu i Sabor, građani Hrvatske ne vjeruju baš ni sindikatima (61% građana izražava im svoje nepovjerenje), velikim korporacijama ne vjeruje 76% građana, a isti postotak nepovjerenja građana zabilježilo je i hrvatsko pravosuđe.

No to nije ništa prema nepovjerenju građana u političke stranke. Nema niti jedne institucije, ustanove ili organizacije u Hrvatskoj kojoj bi građani manje vjerovali: čak 91% građanki i građana Hrvatske ne vjeruje hrvatskim političkim strankama! Možda bi i dužnosnicima hrvatskih političkih stranaka bilo najbolje da odmah navuku škarnicle preko glave, prije nego ih narod uvalja u katran i perje.

Pogledajte u nastavku tablicu dobivenih rezultata o povjerenju u institucije i ustanove. Anketno je pitanje glasilo: „Koliko imate povjerenja u svaku od sljedećih ustanova“, a u zagradi su postotci jeseni 2009. godine, ako se pitalo. 

Kada je riječ o kretanjima u Uniji i Hrvatskoj, na pitanje smatraju li da u njihovoj zemlji, odnosno u EU, stvari trenutačno općenito idu u dobrome ili u lošemu smjeru, ispitanici su dali sljedeće odgovore (u zagradama su postotci iz jeseni 2009. godine):I kako vidimo, većina i Hrvata i Europljana smatra da stvari u njihovim zemljama idu u lošemu smjeru. No, dok je u EU takvih nešto više od polovice, u Hrvatskoj ih je čak četiri petine! Čak 80% građanki i građana Hrvatske uvjereno je da srljamo u propast! Koga za to smatraju krivima, jasno se vidi iz one prethodne tablice. Dodatno, i u ovom slučaju mogli bismo opravdano postaviti pitanje ima li ikakvog smisla podčiniti se europskoj superdržavi za koju čak 39% posto stanovnika koji već uživaju u njenim "blagodatima" smatra da se kreće u lošem smjeru (nasuprot 30% onih koji smatraju da je smjer dobar)? 

Što se tiče "doživljaja EU", među Europljanima i je dalje znatno više onih koji o EU misle pozitivno, a njihov se broj u proteklih godinu dana smanjio za 10 postotnih bodova. Među Hrvatima je sada tri boda više onih koji o EU misle pozitivno, dok je prije godinu dana sedam bodova više bilo negativno mislećih. 

Manje pozitivno mislećih o EU nego u Hrvatskoj ima samo u Finskoj (27%), te u jedinim dvjema zemljama u kojima su euroskeptici u većini nad eurooptimistima: Austriji (26:35%) i Ujedinjenome Kraljevstvu (19:39%).Slijede vrlo važni podaci o članstvu u Europskoj uniji. Kako kaže komentator izvješća, "iako je među Hrvatima i dalje više onih koji misle da je članstvo Hrvatske u EU loše nego onih koji misle da je ono dobro, eurooptimista je sada nešto više nego prije godinu dana. Znatan se postotak euroskeptika u međuvremenu prelio k onima koji o članstvu nemaju vrijednosni sud, a koji su sada najbrojniji." 

No značajno da je postotak onih koji smatraju da bi članstvo Hrvatske u EU bila dobra stvar (tj. onih koji u potpunosti podupiru ulazak naše zemlje u EU), vrlo malen - tek 27%. Iako je taj postotak veći za 1% od proljetnog postotka onih koji smatraju da bi bilo dobro da uđemo u EU, podsjećamo da se ovdje radi o podacima koji, istina, jesu upravo objavljeni, ali koji se odnose na stanje u jesen 2010. godine. Uzevši u obzir posljednje događaje u Hrvatskoj i njihov utjecaj na sklonost građana Europskoj uniji, kao i posljednja istraživanja javnog mnijenja u Hrvatskoj, postotak građana koji u potpunosti podupiru pristupanje Hrvatske Uniji mogao bi biti i niži.

U svakom slučaju, ne bi li se svi u Hrvatskoj trebali ozbiljno zapitati zbog čega i u čiju korist čitava vojska vladajućih i oporbenih hrvatskih političara godinama zdušno i ustrajno radi na ostvarenju "svetog povijesnog cilja" kojeg u potpunosti podupire 27% građana? I je li to "sveti povijesni cilj" hrvatskih građana ili sebični interes hrvatske oligarhije željne udobnih briselskih fotelja?Navedene podatke treba promatrati zajedno s podacima koji slijede, a koji predstavljaju odgovor na pitanje: "Smatrate li da (će) vaša zemlja od članstva u EU ima (imati) dobrobit?" Među Europljanima su i dalje u većini oni koji misle da članstvo u EU njihovoj zemlji donosi dobrobit, iako njihov broj opada. Među Hrvatima su pesimisti i dalje u većini, iako znatno manjoj nego prije godinu dana. Broj optimista malo je porastao, a još se više bivših pesimista prelilo k onima koji ne znaju na to pitanje odgovoriti.

No, podaci su vrlo jasni: 46% građanki i građana Hrvatske smatra da od Unije nećemo polučiti nikakve koristi, dok je suprotnog mišljenja manji postotak - 39%: Kada je riječ o potpori članstvu Hrvatske u EU, većina europskih ispitanika i dalje podupire članstvo Hrvatske u EU, no ta se većina od proljeća 2008., kada se to pitanje posljednji put postavilo, smanjila za pet postotnih bodova, na ispodpolovičnu. Istovremeno je za sedam bodova porastao broj protivnika hrvatskoga članstva. Dva boda manje nego tada, ali i dalje više od dvije trećine hrvatskih ispitanika podupire ulazak Hrvatske u EU. Protivnika članstva Hrvatske najviše je u Finskoj (56%), Belgiji (54%), Grčkoj (53%), te Ujedinjenome Kraljevstvu i Njemačkoj i (51%), a u ispodpolovičnoj su većini i u Italiji, Irskoj, Francuskoj, Portugalu i Turskoj. Zagovornika ulaska Hrvatske u EU najviše ima u Makedoniji (88%), Mađarskoj (81%), Slovačkoj (78%), Švedskoj (72%), Poljskoj (71%) i Češkoj (70%). U iznadpolovičnoj su većini zagovornici članstva Hrvatske još u Sloveniji, Rumunjskoj, Bugarskoj, Latviji, Estoniji, Litvi, Nizozemskoj i Danskoj, a u ispodpolovičnoj u Austriji, Luksemburgu, na Cipru i u Španjolskoj.

Ove podatke ne bismo previše komentirali, ali je indikativno da nas ne žele u samom srcu Unije, u Belgiji. Zatim, u Uniji nas ne bi rado vidjeli ni Nijemci,  a - očekivano - ni Britanci. Ne žele nas pretjerano ni Francuzi, ni Talijani, ni Portugalci, čak ni Irci. Koga vraga bismo išli gdje nas ne žele?!Zaključno možemo istaknuti da građanke i građani Hrvatske u veoma malom postotku potpuno podržavaju priključenje Hrvatske Europskoj uniji, da ne vjeruju nijednoj njenoj ustanovi odnosno instituciji, da smatraju da naša zemlja općenito uzevši ide u posve krivom smjeru i za to okrivljuju sve hrvatske institucije, sindikate, velike korporacije, a naročito Vladu, Sabor i - najviše - političke stranke u koje nemaju povjerenja ni koliko je crno pod noktom. S druge strane, ni građani Europske unije nisu pretjerano oduševljeni našim eventualnim ulaskom u EU, a ni sami nemaju izraženog povjerenja u Uniju u kojoj žive. Uz to, i Europljani smatraju da njihove matične zemlje idu u krivom smjeru, kao i Europska unija u cjelini. 

Cjelovito Nacionalno izvješće za Hrvatsku sa svim rezultatima možete preuzeti na ovoj poveznici: EUROBAROMETER 74 Hrvatska

Čuditi se rezultatima ovoga ispitivanja javnog mnijenja možda mogu samo ljudi koji su zadnjih nekoliko godina proveli ispod staklenog zvona, s povezom preko očiju i sirom u ušima. Svima ostalima sve je jasno. Građanke i građani Hrvatske europskoj i hrvatskoj političkoj oligarhiji jasno poručuju da su ih raskrinkali i da im više ne vjeruju. 


 Europska unija i velika nevolja koja dolazi, 2011.


This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola